Hasiči

Myslivci

Včelaři

 

SDH Žernovník

Zpráva o činnosti SDH za rok 2004

Soutěže, trénování, výlety, stanování, taneční zábavy a spousta dalších slov by se dala zahrnout pod jeden společný název – činnost SDH v Žernovníku.

Vysvětlit si tyto pojmy není příliš obtížné. Během celého uplynulého roku nikdo z hasičů nezahálel a pokud to jen trošku šlo, účastnil se několika akcí.

V zimě vyrazila část SDH do Krkonoš na lyže. Kdo nedojel až do Velké Úpy, věnoval se zimním sportům přímo v Žernovníku nebo jeho blízkém okolí. Na jaře nastal čas zahájit technické i fyzické přípravy na nastávající hasičské soutěže. Od května až do října měli všichni plné ruce práce, včetně mladých hasičů. Ti zažívali premiéry na několika soutěžích našeho „okresu“. A můžeme s klidným srdcem říci, že se jim za pomoci Miroslava Hniličky a obětavých rodičů dařilo.

Pěkných výsledků dosahovaly i družstva žen a mužů nejen v soutěžích VELKÉ CENY BLANENSKA (VCB). Celkové 5. místo vybojovali v konkurenci zhruba 30 družstev muži. Ženám se podařilo vystoupat na stupínky vítězů se stříbrem na krku.

V průběhu letních dnů a nocí se uspořádalo pět tanečních zábav na místním výletišti, zorganizoval se nohejbalový turnaj, zájezd na noční soutěž do Přívratu; mladí hasiči si také vyzkoušeli nocování ve stanech a za spolupráce s SPPPP si později i zasoutěžili.

Nejvíce starostí a práce bylo, je a bude s nově budovanou tratí. Travnatá sportovní dráha má sloužit především k pořádání hasičských soutěží. Její příprava začala na jaře letošního roku a všichni doufají, že nejpozději do září 2005 (kdy se má uskutečnit další ročník soutěže v požárním útoku na Žernovníku) bude zdárně dokončena.

Nyní už zbývá jen poděkovat všem příznivcům a fandům Sboru Dobrovolných Hasičů  na Žernovníku za podporu při veškerých činnostech.

Pavel Hofírek

Starosta SDH

 


 

 

 

Zásahová jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla zřízena dne 7.9.2001 jako výsledek obnovení intenzivní spolupráce mezi SDH Žernovník a obcí. Jednotka má jedno družstvo skládající se z velitele a osmi členů mužské části aktivních členů  SDH. Dle plánu plošného pokrytí je zařazena vzhledem k velikosti obce do kategorie V. a v požárním poplachovém plánu kraje ve III. stupni požárního poplachu zařazena také pro obce Lubě, Unín a Zhoř.


Hasičské desatero pro členy SDH

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.


Historie SDH

Nejstarší organizace v obci. Založeno v roce 1937. Prvním starostou byl František Hlavička a prvním náčelníkem Antonín Tesař. V roce 1938 byla zakoupena motorová stříkačka STRATÍLEK DS12 a také byl otevřen Hasičský dům. Nejvýznamnější osobností  od poloviny 50-tých let byl pan Josef Vašíček. V různých funkcích a to i na úrovni okrsku a okresu působil do roku 1985. V roce 1954 se žernovští hasiči umístili na 4. místě v krajském kole CSPD v Brně. Za toto snažení byli odměnění automobilovou stříkačkou AS16 PRAGA RN. V následujících letech hasiči dosahovali dobré výsledky jak v kategorii mužů tak i dorostenců. V 70-tých letech se začalo formovat družstvo žáků, které odsadilo v roce 1976 na v národním kole CSPD v Plzní II. místo v kategorii dorostenců. Dalším úspěšným obdobím byl přelom 80-tých a 90-tých let. Družstvo žernovských mužů zvítězilo v roce 1989 celostátní halové soutěži ve štafetě 4x100 m v Jablonci nad Nisou. V roce 1988 zvítězil Jiří Dvořák na stejné soutěži v soutěži jednotlivců běhu na 100m překážek. V roce 1991 obsadili žernovští 3. místo na národním kole soutěže v požárním sportu v Praze a v 1992 4. místo na národním kole v České Třebové.

V současné době se žernovští zaměřují na soutěže v požárním útoku. V roce 2009 se umístili na 3. místě ve VCB v požárním útoku a na 20.místě v EXTRALIZE v požárním útoku. Ve sboru působí také 10 roků družsto žen. K největvím úspěchům patří 1. místo ve VCB v požárním útoku v roce 2008 a 3. místo v krajském kole soutěže v požárním sportu také v roce 2008.  V roce 2009 se umístily na 2. místě ve VCB v požárním útoku.

Velkou tradici mají kolektivy mladých hasičů. Nejúspěšnějším byl již zmíněný rok 1976. V kategorii žáků se umísťuji pravidelně v okresních kolech hry PLAMEN na předních místech. V roce 1997 dokonce v jednom roce první místa jak v kategorii mladších tak i starších žáků.

V současné době má kolektiv žáků 18 členů a pracují pod vedením Miroslava Hniličky a Bořka Formánka. Do kolektivu MH patří i děti z Lubě. V roce 2009 kolektiv starších žáků zvítězil okresním kole hry PLAMEN a v krajském kole obsadil 5. místo. V kolektivu je také jed dorostenec Jan Matuška, který v roce 2008 zvítězil v okresním kole soutěže dorostu.

Důležitým mezníkem v poslední době bylo vybudování nového hřiště pro požární sport. Toto hřiště slouží nejenom k výcviku nejen domácích hasičů, ale i hasičů z okolních sborů. Na hřišti se také pořádají soutěže Extraligy v požárním útoku.

 

 

 

 

 

 

Myslivci

Náš katastr je rozdělen do 4 honiteb, které vytvořily tyto honební společenstva:

Černá Hora - Lhotky

Dlouhá Lhota

Brťov - Rohozec

Hluboké Dvory

 

Tyto honební společenstva pronajímají, nebo samy provozují na pozemcích právo myslivosti.

Jedná se o myslivecké sdružení Černá Hora - Lhotky, Dlouhá Lhota, Brťov - Rohozec (úsek Brťov), Lubě.

 

 

 

 

 

Včelaři

V naší obci se občané zabývají i chovem včel. Dle posledních záznamů mají chovatelé v katastrálním území Žernovník u Černé Hory umístěných 62 včelstev. Tyto chovatele zastřešuje organizace Svaz včelařů Rájec - Jestřebí.

Včelařský kroužek mládeže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.