Poplatky a úhrady v roce 2024

Popelnice:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky č.2/2023 je stanoven na 800,- Kč/osoba/rok. Osvobozeni od poplatku jsou děti do 4 let věku včetně.

Tento poplatek je možné uhradit na obecním úřadě v úřední hodiny, nebo převodem na účet číslo 218 828 847 / 0300, kde je nutné do zprávy pro příjemce uvést příjmení , jméno a číslo popisné rodinného domu. Splatnost za celý rok je jednorázová do 30.5. běžného roku.

Vodné a stočné:

Dle kalkulace minulého roku bylo pro rok 2024 schváleno vodné ( 67 Kč s DPH/m3) a stočné (30 Kč s DPH/m3) ve výši celkem 97,00 Kč s DPH/m3 spotřebované vody.

Tento poplatek je možné uhradit na obecním úřadě v úřední hodiny, nebo převodem na účet číslo 218 828 847 / 0300, kde je nutné uvést jako variabilní symbol číslo faktury, nebo do zprávy pro příjemce uvést příjmení , jméno a číslo popisné rodinného domu. Splatnost dle vystavené faktury.

Poplatek za psa:

Poplatek za psa se hradí dle vyhlášky č.1/2011 ve znění novelizací a to ve výši 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele. Poplatek se hradí předem do 30.4. běžného roku.

Tento poplatek je možné uhradit na obecním úřadě v úřední hodiny, nebo převodem na účet číslo 218 828 847 / 0300, kde je nutné do zprávy pro příjemce uvést příjmení , jméno a číslo popisné rodinného domu.

Poplatek za nájem obecních budov:

 

Obecní dům:
Letní období: 1.5. - 30.9. *
pro soukromou osobu z obce Žernovník 600,- Kč  / akce
pro osobu bez trvalého pobytu v Žernovníku 800,- Kč  / akce
Zimní období: 1.10. - 30.4.
pro soukromou osobu z obce Žernovník 900,- Kč / akce
pro osobu bez trvalého pobytu v Žernovníku 1 100,- Kč / akce

Volitelná položka: zapůjčení ubrusů 250,- Kč s DPH
* k letnímu datu se nepřihlíží, pokud se v letním období zapne topení platí zimní období
Hasičský dům, šenk výletiště:
Letní období: šenk na výletišti
pro soukromou osobu z obce Žernovník 500,- Kč / akce
pořádání zábav dle smlouvy
Zimní období: bar, klubovna hasičů
pro soukromou osobu z obce Žernovník 900,- Kč / akce
Nájem se v hasičském domě nehradí v případě, že:
1. SDH Žernovník provádí v budově pouze hlavní činnost a účel, pro kterou byl založeno
2. SDH Žernovník provádí jako vedlejší činnost 1x ročně zabíjačku
3. SDH Žernovník provozuje vedlejší činnost za podmínky uzavření místního hostince
na dobu delší jak 7 dnů – může být provozována tato vedlejší činnost bez nájmu po
dobu 14 dnů
Podmínky pronájmu:
1. oznámení o pronájmu na obecním úřadě, domluva na předání klíčů
2. převzetí prostor proběhne jeden den před akcí a vrácení prostor proběhne jeden den po akci
3. při odchodu kontrola uzavření oken, světel a vody na WC, uzamčení
4. úklid po ukončení akce (druhý den před vrácením klíčů) do původního stavu
(včetně rozmístění nábytku)
5. v případě poničení, odcizení majetku náhrada v plné výši

6. při nájmu prostor bude uhrazena vratní kauce ve výši 5 000 kč.
V případě poničení, odcizení majetku bude náhrada v plné výši strhnuta proti vratné kauci, v případě vyšší škody bude dále náhrada vymáhána.

 

Ceník nájemného byl schválen dne 19.10. 2022 usnesením č. 24

 

 

 

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT

 

Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Pro chvíle volného času a odpočinku můžete využít

 

 

Wifi síť v obci

V roce 2005 obecní zastupitelstvo rozhodlo o pořízení a výstavbě bezdrátové wifi sítě v pásmu 2,4 GHz. Tato síť se skládá ze 3 bodů a slouží místním občanům k bezplatnému přístupu na internet. Připojit se může každý obyvatel obce na základě žádosti s tím, že musí mít v rámci svého trvalého bydliště splněné veškeré závazky vůči obci. Internetové připojení je omezeno rychlostí, ale je dostačující pro běžného uživatele, který hledá informace.

Správce sítě: Miroslav Dvořák, Žernovník 68, 679 21