Kanalizace

Kanalizace
Převážná většina domů v obci je odkanalizována. Odpadní voda není, jako je tomu u většiny obcí srovnatelné velikosti vypouštěna do toku, ale je čištěna. Obec provozuje na východním konci "ve Zmole" ČOV 1, která je tvořena usazovací nádrží, a na západním konci "ve Žlíbku" se nachází kořenová ČOV 2 .
Pozn.: ČOV = Čistírna odpadních vod

 

Kanalizační řád

Obec Žernovník požádala podáním dne 25.3. 2010 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí o schválení kanalizačního řádu kanalizace a kořenové ČOV I, II obce Žernovník. Správní řízení bylo zahájeno doručením dne 25.3. 2010. K žádosti byl přiložen kanalizační řád ve 2 vyhotoveních, který vypracoval v listopadu 2009 Ing. Jaromír Koupán ze společnosti AQUA PROCON s.r.o. Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 1.4. 2010 všem známým účastníkům zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že po celou dobu zveřejnění vyhlášky o oznámení zahájení řízení ve věci schválení uvedeného kanaližačního řádu k ní nebyly vzneseny žádné připomínky, Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad tento kanalizační řád schválil.