Voda

V roce 2012 - 2015 byly provedeny zásadní činnosti a investiční akce na vodohospodářském majetku a to:

- zrušení prameniště z důvodu nepřiměřených požadavků majitele pozemku, kterým je stát a správu vykonává LČR s.p. lesní správa Černá Hora

- zápis čerpací stanice do katastru, částečné vyjmutí pozemků z funkce lesa, nájemní smlouva na využívané pozemky k jímání surové vody

- zbudování novéhu vrtu HV-101, jeho připojení do čerpací stanice

- rekonstrukce čerpací stanice, úpravna vody, řízení provozu

- výměna 250 m výtlačného řádu z čerpací stanice, věcná břemena na uložení vedení

- výstavba nového vodojemu o kapacitě 2 x 50 m3

- určení ochranných pásem vodních zdrojů a jejich zápis do katastru nemovitostí

- výměna nefunkčních trasových a domomních uzávěrů vody v komunikacích

Investiční náklady těchto akcí byly bez dotací a v ceně cca 7,7 mil. Kč bez DPH

Fotografie po investicích

 

 

Voda

V rámci hospodářské činnosti provozuje obec vodovod a kanalizaci. Práce spojené s provozování vodovodu i kanalizace provádí v současné době pan František Škrabal.
Bohatá historie vodohospodářské problematiky v obci, datující se od roku 1914 byla popsána v brožuře, vydané k výročí 650-ti let od první písemné zprávy o obci.

Vodovod
Na obecní vodovod jsou připojeni téměř všichni obyvatelé obce.Vodovodní soustava se skládá z prameniště u Hájenky, kde je voda zářezy svedena do studní. Zde je automaticky řízená čerpací stanice s kapacitou 3 l/s, která vodu čerpá výtlačným potrubím do vodojemu o kapacitě 40 m3. Dále voda proudí do rozvodů po obci a domovních přípojek.

Do vodohospodářského majetku obce patří také "starý vodovod", který slouží jako záložní zdroj vody pro obec. Skládá se z prameniště "v Loučkách", vodojemu v Boří a přívodního potrubí do obce. Prameniště je osazeno čerpadly, voda z tohoto prameniště teče i samospádem.

 

Fotografie před investicemi