Zpracování projektu na výstavbu multifunkčního hřiště na výletištěm.

Vypracování projektu na opravu požární nádrže u hasičského domu.

Vypracování projektu na vybudování zastávek u OÚ.

Doplnění laviček a odpadkových košů na zastávkách.

Oprava oplocení, výsadba trávníku a postavení zahradního domku u požární nádrže "U Pluháčků"

Zastřešení autobusových zastávek u OÚ a Hasičského domu.

Obnovení posezení pro turisty nad Horkou.

Obnovení nátěru rozhledny, posezení pod rozhlednou a u parkoviště termín je do 7. 8. 2020

Oprava ryn na OÚ a hasičském domě.

Doplnění osvětlení v obci.

Oprava šenku a udírny.

Vybudování biketriálového hřiště.

Přesun dopravních radarů.

Doplnění stromu u nádrže.

Podání žádosti o dotaci na výměnu vrat a opravy podlahy v garáži hasičky.

Doplnění zeleně kolem OÚ a památníku.

Výsadba stromů u parkoviště a k cestě k rozhledně.

Podání žádosti o dotaci na výměnu kotle, topení, osvětlení na OÚ.

Podání žádosti o dotaci osvětlení a audiovizuální techniku do knihovny OÚ.

Postavení nového zahradního domku na antukovém hřišti.

Podání dotace na kompostéry pro občany obce.

Oprva oplocení po vychřici kolem vodárny.

Vykácení stromů, které ohrožovaly vodojem - provedeno vykácení cca 12 stromů technikou lenového kácení

Příprava výběrového řízení na opravu rozhledny (nátěr), úprava posezení u rozhledny.

Vypracování projektu na revitalizaci kořenových ČOV.

Zastřešení autobusových zastávek u OÚ a Hasičského domu.

Výměna čerpadla vrtu

Žádost o dotaci na pořízení techniky na údržbu zeleně v obci, chodníků, doplnění mobiliáře obce, výsadbu zeleně u památek a stromů v obci.

Výměna sloupů místního rozhlasu, přemístění rozhlasu na sloupy NN.

Oprava křížku u kapličky po dopravní nehodě, následná rekonstrukce památek v obci.

Znalecký posudek na stromy v obci, výběr zhotovitele, realizace prací a úprav zeleně

Žádost o dataci z PRV JMK na opravy chodníků, podmínky, schválení, realizace, vyúčtování

Veřejná zakázka 2018 realizace - oprava chodníků podél hlavních komunikací a části vodovodu, kanalizace "Ulice"

Oprava požární nádrže "dolní" 2018 - zadání, výběr zhotovitele, příprava podkladu, nádrž s filtrací, obetonování, finální úprava

Prodej předávacího místa plynovodu, věcné břemeno, prodej STL sítě plynovodu lokalita "Boří"

Žádost o dotaci z PRV JMK na nádrž "spodní"

Žádost o dotaci z PRV JMK na dovybavení zásahové jednotky SDH (přilby, svítilny, rukavice, vesty apd.), realizace, finanční vypořádání

Veřejná zakázka 2017 - Oprava komunikace "Hřiště", oprava komunikace k ČOV a napojení II/377, oprava kanalizace "Hřiště", výstavba VO "Hřiště" -- organizace, zadávací dokumentace, vypsání, TDI, výběr zhotovitele, realizace, kolaudace

Prodej pozemků lokalita "Boří", věcná břemena

Geoportál - zpracování aktuálního pasportu komunikací, dopravního značení

Zadání, zaměření, projekt na opravu chodníků v obci podél hlavních komunikací, příprava na veřejnou zakázku, výběr zhotovitele

Zadání, projekt na opravu části kanalizace "Hřište", rozpočet, příprava na veřejnou zakázku

Zaměření a digitalizace KČOVII a KČOVI

Povolení, realizace oprav vodovodních uzávěrů a vedení "Ulice", statika, zapravení asfaltového povrchu, modifikační zálivka, předání SUS

Zadání, projekt, stavební povolení - rozšíření veřejného osvětlení okruh "Hřiště", příprava na veřejnou zakázku

Studie, projekt na revitalizaci KČOVII a návrh řešení KČOVI

Optimalizace nákladů za energie, nový dodavatelé vycházející z aukce

Projekty na opravu místních komunikací "Hřiště" a "ČOV", rozpočet, příprava na veřejnou zakázku

Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu JSDH u MVČR - GŘHZS a JMK, zadávací dokumentace, výběrové řízení, realizace, finanční vyúčtování, prodej dosavadního vozidla

Žádost o dotaci z PRV JMK na knihovnu, realizace, finanční vyúčtování

Veřejné zakázky 2015 - zasíťování lokalita "Boří", komunikace k KČOV II. 1 etapa, zadávací dokumentace, vypsání, TDI, výběr zhotovitele, realizace, kolaudace

Realizace oprav na obecní budově - okna severní strana, stropní izolace, impregnace stávajících oken, zabezpečení

Realizace oprav na budově Hasičský dům - zdroj tepla, dveře interiér

ROP Jihovýchod - monitorovací zpráva projekt Rozhledna Žernovník a propojení regionálních cyklotras

Povolení k vypouštění odpadních vod pro obec Žernovník, jakost vypouštěných odpadních vod z kanal. přípojek, provozování septiků

Dokončení stavebních úprav před WC hasičský dům

Žádost o příspěvek z rozpočtu JMK na opravu kulturního zařízení - okna, izolace stropní, dveře, zdroj tepla

Žádost o příspěvek z rozpočtu JMK na hasičskou výstroj zásahové jednotky - helmy, rukavice

Majetkoprávní dořešení pozemků stavba vodojem, rozhledna, zastavěné pozemky

Revize plynu obecní úřad, hasičský dům - dokumentace, stavební úpravy, aktualizace

Dopravní značení v obci - výměna nevyhovujícího značení, doplnění, značení rozhledna

Dělení pozemků - rozšíření cesty studna, stavebni pozemek Lubě, souhlas SÚ, souhlas OÚP, geometrické plány

Terenní úprava inertního úložiště

Opatření proti přívalovým srážkám lokalita "Nad výletištěm"

Škoda na dopravním značení při dopravní nehodě "Horka"

Škoda na lesním porostu při obžinu komunikace "Boří"

Havarijní opravy vodovodních uzávěrů a kanalizačních vpustí, následná oprava povrchu silnic - Úvozek, Trávníky, Náves

Věcné břemeno rozvody STL plynu pro RWE Gas Net s.r.o.

Žádost o podporu JMK na hospodaření v lesích 2014

Rozhledna Žernovník - Zadávací dokumentace, výběrové řízení, realizace stavby, kolaudace, žádost o platbu ROP Jihovýchod, vyúčtování a zařazení do majetku

Pořízení geoportálu obce, nabodování a aktualizace sítí, převod do digitálního formátu, finální úprava k použití

Dopravní značení v kopci Horka - minimalizace dopravních nehod, řízení, realizace s účastí SUS Blansko

Oprava sociálního zařízení hasičský dům, výletiště - žádost o dotaci z JMK, rozpočet, oprava izolace stěny, projekt, výběrové řízení, realizace stavby, vyúčtování

Oprava lesní cesty Mlýn Šlesinger, skládka dřevní hmoty - rozpočet, výběrové řízení, realizace stavby

Stavební lokalita "Boří" 5 RD - Zadávací dokumentace, výběrové řízení, realizace stavby, kolaudace, prodej pozemků

Komunikace k ČOVII - Zadávací dokumentace, výběrové řízení, realizace stavby, kolaudace

Prodej pozemku pod trafostanicí

Čerpací stanice - uvedení do zkušebního provozu, odstranění chyb, řízení s vizualizací, žádost o dotaci z JMK, provozni řád vodovodu, kolaudace, omezení PUPFL s OŽP, znalecký posudek, nájemní smlouva, věcná břemena

Změna mobilních tarifů, bezdrátová komunikace vodojem - čerpací stanice

Realizace stavby - Vodojem Žernovník a posílení vodních zdrojů Žernovník

Žádost o podporu JMK na hospodaření v lesích 2013

Vyjmutí části pozemku a převod na ostatní plochu - cesta Nadhorka

Veřejnoprávní smlouva - přestupková komise

Všeobecné obchodní podmínky vodné a stočné

Nákup techniky pro zásahovou jednotku hasičů s podporou JMK

Zadávací dokumentace a výběr technického dozoru staveb

Zadávací dokumentace a smlouvy na výběrová řízení ke stavbám (veřejným zakázkám) - rozhledna, vodojem, připojení vrtu HV 101, cyklotrasy a publicita

Návrh, projednání, vyhlášení a vytyčení ochranných v terénu pásem vodních zdrojů

Zadání nového územního plánu obce, výběr zhotovitele, projednání s dotčenými orgány, veřejné projednání, vydání

Změna smluv povinné ručení

Výběr poradenské firmy na organizaci zadávacího řízení veřejných zakázek - rozhledna, posílení vodních zdrojů, cyklotrasy a publicit, TDI staveb

Aktualizace účetních směrnic a obecně závazných vyhlášek

Omezení rychlosti na místních komunikacích, značení, odstranění zasahujících dřevin

Závěrečný účet za rok 2010, opatření k nápravě účetních chyb, historické pohledávky občané

Projekční práce sanace vlhkého zdiva Hasičský dům

Realizace akcí s podporou dotací od JMK 2011 - projekční práce infrastruktury, opravy komunikací

Převod a prodej přípojek plynu v lokalitě Nad výletištěm - ET, JZ, OG, ZP, JB, TD - bez realizace

Kolaudace přípojek plynu Smetana ml. a firma Tomášek, prodej těchto přípojek

Prodloužení vodoprávního povolení ČS Hájenka, prodloužení vynětí z LPF ČS Hájenka a vrt HV 101

Zpracování s podporou dotace na digitalizaci seznamu knihovny, webový přístup

Vytyčení, smlouva o smlouvě budoucí, odkup části pozemku p. Musil, p. Klíč

Vytyčení pozemků, zalesnění, změna využití a podpora přes SZIF

Dotace ve významném krajinném prvku Horka u Žernovníka

Havárie kanalizace před OÚ Realizace akcí s podporou dotací od JMK 2010 - zeleň, rozhlas, dokumentace rozhledna

Převod STL přípojek plynu z roku 1999 - 2010

Pojistná událost dopravní značení - Horka

Nájem zemědělských pozemků, inventura, pohledávka

Převody pozemků mezi obcí a JMK plynoucí z úprav silnice II. třídy - Horka

Závěrečný účet za rok 2009, opatření k nápravě účetních chyb Inventarizace pozemků a majetku obce

Aktualizace pojistné smlouvy majetku obce

Webové stránky obce a nový redakční systém

Nevyřešená věcná břemena na STL plynu v obci zbudovaného v roce 1999

Prodej, nebo nájem STL plynu v obci zbudovaného v roce 1999 a 2009

Projekt veřejného osvětlení (od kapličky směrem na Černou Horu)

Změna územního plánu Že1 a Že2

Kanaližační řád obce

Projekt pro územní a stavební řízení "Vodojem" Projekt pro územní a stavební řízení "Kořenová čistírna KČOVI" pod dráhou

Projekt pro územní a stavební řízení "Posílení voního zdroje pro obec Žernovník" z vrtu HV101, vodoprávní povolení z vrtu HV 101

Nájemní smlouva pozemku mezi obcí a LČR, na kterém je zbudována ČS Hájenka, vynětí z LPF

Zrušení prameniště nad vodárnou, snížení I. pásma hygienické ochrany - prameniště, ČS Hájenka

Legalizace stavby vodárny "Hájenka" a výtlaku z roku 1969